دسته: زبان پاک کن

با بوی دهان در ماه رمضان چه کنیم؟(16)- جرم زبان زمینه ساز بوی دهان

جرم زبان را می توان عامل مستعد کننده ایجاد بوی بد دهان دانست. باکتری های موجود در آن، ترکیبات بد بویی تولید می کنند که دارای گوگرد و ازت هستند.